Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Informationssystemer   2/15

Afgørelsesdatabase

Afgørelsesportaler

Afgørelsesdatabase
Styrelser, råd og nævn kan have glæde af en afgørelsesdatabase, som sikrer gennemsigtighed i forvaltningen.Domme og afgørelser bliver lettilgængelige på hjemmesiden, så både kommunale sagsbehandlere og borgere hurtigt kan få indsigt i domspraksis.

Databasen kan samtidig benyttes internt, hvilket styrker den interne videndeling og sikrer en ensartet sagsbehandling. Alle personnavne bliver automatisk anonymiseret, inden dommene offentliggøres, således at persondatalovens bestemmelser overholdes.
Eksempel

Schultz har udviklet en afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Landsskatterådet. Gå til databasen.

Indkøb via SKI

Afgørelsesdatabasen kan indkøbes via SKI rammeaftale 02.19.