Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   3/67

Arbejdsretsportalen

Arbejdsretsportalen og Arbejdsretsportalen+

Arbejdsretsportalen er en online lovportal, der dækker det totale behov for faglig og professionel beslutningsstøtte ved arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger.

Let tilgængelig, søgbar lovgivning, domme og litteratur
Portalen, som er udviklet i tæt samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening og Djøf Forlag, indeholder bl.a.:
  • Al relevant arbejds- og ansættelsesretlig lovgivning
  • Domme, kendelser og retsformandsafgørelser fra Højesteret, Østre og Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten, Arbejdsretten og Tjenestemandsretterne
  • Faglige voldgiftskendelser fra DA-/LO-området og fra det statslige område
  • Afgørelser fra Tvistigheds-, Afskedigelses-, Leder-, Overenskomst- og Samarbejdsnævnet samt Folketingets Ombudsmand
  • Grundlæggende litteratur fra Djøf Forlag inden for den kollektive arbejds- og ansættelsesret. Se hele litteraturlisten her.
Nyhedsservice
Portalen tilbyder en e-mail nyhedsservice, der automatisk informerer dig om ændringer og opdateringer indenfor selvvalgte områder.

Løbende opdatering
Når der kommer ændringer til love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, skrives lovændringerne ind i selve lovteksten. Under hver ændret paragraf er ændringsforskriften beskrevet. Desuden er der fra den enkelte lov adgang til relevante lovforslag med bemærkninger. Derudover indeholder portalen et arkiv, hvor du altid har adgang til den tidligere formulering af en ændret paragraf.

Al litteratur i portalen opdateres ligeledes løbende efter behov.

Målgruppe for portalen
Portalen er målrettet alle parter: arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer, advokater og private virksomheder.

Arbejdsretsportalen+
Med Arbejdsretsportalen+ får du yderligere adgang til al relevant arbejds- og ansættelsesretslig litteratur fra Djøf Forlag i form af lovkommentarer og håndbøger, der giver en grundig fremstilling af den relevante lovgivning og aktuelle retspraksis på området, nationalt såvel som internationalt.

Lovkommentarerne indeholder en dybdegående og systematisk gennemgang og udlægning af de relevante lovtekster og giver dermed et samlet overblik over loven paragraf for paragraf.

Håndbøgerne indeholder en teoretisk og/eller praktisk behandling af et retsområde med grundige beskrivelser og analyser og kan med fordel bruges som opslagsværker. Alt indhold er søgbart og nemt at få overblik over.

 

Bestil 14 dages gratis prøveadgang

Fakta

Alle domme og kendelser ligger som fuldtekst med resumé. Portalen indeholder desuden en omfattende lov- og regeldel samt udvalgt litteratur.

Litteraturliste

Liste med litteraturen i hhv. Arbejdsretsportalen og Arbejdsretsportalen+.