Folketinget har vedtaget en ny lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening. Loven giver borgere mulighed for at blive fritaget for at anvende digital selvbetjening.

En borger kan blive fritaget fra obligatorisk digital selvbetjening, alene fordi borgeren også er fritaget for digital post. Kommunen skal derfor ikke undersøge, om der er særlige forhold hos borgeren, der kan begrunde en fritagelse.

Borgeren skal selv anmode om fritagelse.

I flere love på teknik- og miljøområdet er der mulighed for at undtage eller fritage en borger for den digitale selvbetjeningsløsning. Hvis der er undtagelses- eller fritagelsesmuligheder i loven, kan en borger fritages for digital selvbetjening efter den nye lov.

Her er eksempler på områder, hvor en borger kan blive fritaget:

  • Anmeldelse af rotter efter miljøbeskyttelsesloven.
  • Anmeldelse af problemer vedrørende affald omfattet af kommunalt affaldsregulativ efter miljøbeskyttelsesloven.
  • Ansøgning om byggetilladelse og dispensation efter byggeloven.
  • Anmeldelse af byggearbejde efter byggeloven.
  • Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over en afgørelse efter fx jordforureningsloven og vandforsyningsloven.
  • Klage til Planklagenævnet over en afgørelse efter planloven, fx en landzonetilladelse.

Loven er trådt i kraft 1. juni 2023.

Se lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening.

Er jeres nye kollega tilmeldt Schultz Teknik & miljø?

Schultz Teknik & miljø er et fagligt nyhedsbrev, som Schultz' fagspecialister skriver. Nyhedsbrevet udkommer 4-6 gange om året og indeholder nyheder om nye regler, guider og overbliksmateriale, så I kan navigere hurtigere i svært lovstof.

Tip din kollega med dette link: Ja tak, tilmeld mig Schultz Teknik & miljø.