Klimapåvirkningen af nybyggeri skal nu dokumenteres på byggesagen. Nybyggeri over 1000 m2 skal desuden overholde en CO2-grænseværdi. De nye krav er indført med en ændring af bygningsreglementet BR18 og gælder for nybyggeri, der søges om byggetilladelse til fra 1. januar 2023.

Beregning af klimapåvirkning

Kravet om beregning af nybyggeris klimapåvirkning skal gøre det tydeligt, hvordan bygninger påvirker klimaet set i et livscyklusperspektiv. Formålet med reglerne er at påvirke bygningsejeren til at træffe mere klimabevidste valg.  

I beregningen skal indgå klimapåvirkningen fra materialer, herunder:

  • fremstilling,
  • løbende udskiftning og
  • affaldsbehandling (inkl. bortskaffelse).

Klimapåvirkningen skal opgøres samlet for materialer og energiforbrug over en periode på 50 år, fra byggeriet er færdigmeldt. I beregningen af materialernes klimapåvirkning skal anvendes enten det datagrundlag, som følger med bestemmelsen, eller relevante klimavaredeklarationer.

Dokumentationen for byggeriets klimapåvirkning skal indsendes sammen med færdigmeldingen af byggeriet (§ 40).

Læs mere om dokumentationskravet i § 297. Læs om metoder og værdier for beregning i tabel 6, 7, 8 og 9 i bilag 2.

Grænseværdi for CO2

Nybyggeri med et areal på over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12,0 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år.

Der er lavet en undtagelse for bygninger, som på grund af deres anvendelse eller andre forhold gør det nødvendigt med et materialeforbrug, som medfører en øget klimapåvirkning. Den øgede klimapåvirkning skal ikke indgå i beregningen.

Læs mere om reglerne i BR18 § 298.

Bygningsejeren kan oplyse kommunen om, at byggeriet opfylder lavemissionsklassen, hvis klimapåvirkningen er på højst 8,0 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år (§ 297 stk. 9).

Redaktionel ændring

Bestemmelserne i §§ 293 - 298 b er skrevet sammen til nu at være indeholdt i §§ 293 - 296.