Regeringen har fremsat lovforslag om omlægning af indsatsen mod hjemløshed. Lovforslaget udmønter dele af aftalen Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed, som den tidligere regering indgik med andre partier i Folketinget.

Reglerne forventes at træde i kraft 1. oktober 2023.

Lovforslagets formål er at omlægge indsatsen mod hjemløshed ud fra en målsætning om at reducere antallet af borgere i hjemløshed markant og gøre op med langvarig hjemløshed.

Målsætningen skal bl.a. nås gennem ændringer af reglerne i serviceloven. Lovforslaget indeholder bl.a.:

  • Ny bostøtteparagraf (§ 85a) specifikt målrettet tilbud om hjælp til udvikling af færdigheder efter Housing First-metoden.
  • Krav om, at en borger, der ønsker ophold på forsorgshjem mv., skal have et akut behov for botilbud og støtte.
  • Krav om, at kommunen udarbejder en handleplan, når borgeren har ophold på forsorgshjem mv. (ny § 142).
  • Kommunen får kompetence til at udskrive borgeren fra forsorgshjem mv., når borgeren har en handleplan og har fået anvist egen bolig eller botilbud efter servicelovens § 107 og § 108, og der er truffet afgørelse om bostøtte.
  • Refusionsreglerne ændres. Kommunen får fremover kun statsrefusion på 50 % i 90 dage pr. løbende år for udgifter til ophold i forsorgshjem mv.
  • Ankestyrelsen får kompetence til at træffe afgørelse om, hvilken kommune der er handlekommune for en borger på forsorgshjem mv.
  • Målgruppen for udslusningsboliger efter servicelovens § 163a udvides til at omfatte borgere på kvindekrisecentre efter servicelovens § 109 (forventes at træde i kraft 1. juli 2023).

Når lovændringerne er vedtaget af Folketinget, indarbejder vi dem i vores guider, udarbejder evt. oversigtsmateriale og orienterer jer via vores Kommunekoncepts nyhedsmail. 

Læs Lovforslag 64 om omlægning af indsatsen mod hjemløshed mv. på Kommunekoncept 2.0 eller Lovguide Socialforvaltning.

Vi holder jer opdateret

Er I ikke allerede tilmeldt nyhedsmailen, er I velkomne til at tilmelde jer. Se hvordan: Sådan opretter du din nyhedsmail til Schultz Social og sundhed (kort video).

Mona Susanne Walther

Jurist og fagredaktør

msw@schultz.dk

LinkedIn